background

PROPONOWANY SYSTEM OCENIANIA

     W roku szkolnym 2017/18 na wybranych zajęciach stosowany jest wyjątkowy system oceniania. W kolejnych latach planujemy wprowadzić go na większości zajęć. 

   System oceniania oparty jest na zaliczaniu działów w sposób symultaniczny, czyli uczeń sam decyduje, kiedy zalicza dane ćwiczenia i podchodzi do sprawdzianu, kartkówek oraz odpowiedzi ustnych. Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania i jest zobowiązany pracować podczas każdej lekcji.

     Plan pracy do każdego działu powinien zawierać:

- zadania, jakie dany uczeń ma wykonać krok po kroku i gdzie szukać informacji, (uwzględniając dostosowania,  liczba i jakość zadań na starcie może być różna dla uczniów),
-  informację, za co dostaje ocenę i z jakich umiejętności będzie musiał się wykazać  i termin ostateczny zaliczenia działu. 

W ramach każdego działu proponowane są następujące wagi dla poszczególnych ocen: 

- Lekcja – ćwiczenia lub karta pracy (powinno być kilka ocen, mogą być wystawiane co lekcję) - waga 1 

- Odpowiedź ustana (uczeń sam zgłasza się do odpowiedzi) lub kartkówka (z określonego materiału, termin wybiera uczeń) - waga 2

- Zadania domowe, obowiązkowe lub dodatkowe - waga 1

- Projekt (zadany przez nauczyciela lub dodatkowa praca ucznia) - waga 1

- Sprawdzian - waga 4

- Rozmowa końcowa – podsumowanie działu - waga 1

     Rozmowa końcowa odbywa się z ćwiczeniami i sprawdzianem, to podsumowanie działu z uczniem z uwzględnieniem wkładu pracy ucznia. Za zaangażowanie w pracę i terminowość, nauczyciel może maksymalnie podnieś uczniowi ocenę lub obniżyć o pół stopnia.

     Wkład pracy jest też oceniany na bieżąco w czasie oceniania pracy na lekcji (ćwiczenia, karta pracy) - uwzględniany przy wystawianiu ocen cząstkowych.(warunkiem wyjścia na przerwę jest wykazanie się pewnym dorobkiem (wykonaniem postawionego zadania lub przynajmniej jego części);

     Informacja o realizacji każdego działu umieszczana jest na e-dzienniku i aktualizowana na bieżąco (aby uczeń i rodzice byli świadomi, co jest do zaliczenia).

     Plan pracy danego działu wpisywany jest na e-dziennik i przykładowo może wyglądać w następujący sposób:  

 

zakres

waga

ocena

 

ćwiczenia

1

0

 

ćwiczenia

1

0

 

ćwiczenia

1

dodatkowo

 

kartkówka

2

0

 

projekt

1

dodatkowo

 

zadanie

1

dodatkowo

 

sprawdzian

4

0

 

rozmowa końcowa

1

0

średnia ważona

0

     W miarę zaliczania kolejnych aktywności zera zastępowane są ocenami i średnia ważona (jako proponowana ocena za dział) wzrasta.

     Oceny bieżące wystawiane są w 11-sto stopniowej skali:  6,  5+,  5,  4+,  4,  3+,  3,  2+,  2,  1,  0

      Ocena końcowa z przedmiotu  to średnia arytmetyczna z działów, która może być przez ucznia poprawiona, jeśli uczeń zaliczy brakujące lub źle wykonane zadania z działu i poprawi ocenę z wybranego lub wybranych działów. Istnieje możliwość otrzymania oceny pozytywnej przy niezaliczeniu jakiegoś działu. Nauczyciel może podnieś ocenę końcową z przedmiotu biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia w pracę w ciągu roku i terminowość zaliczania działów.

 

2021  ChLO   globbers joomla templates